PRYWATNOŚĆ & COOKIES

Ogólne zasady usługi

Strony internetowe, domeny i subdomeny, objęte adresem http://www.vimecpolska.pl/ (nazywanym w dalszej części Stroną internetową), są wyłączną własnością spółki Vimec S.r.l., z siedzibą prawną i operacyjną w: Via Parri 7 – 42045 Luzzara (RE) – Włochy (numer i kod identyfikacji podatkowej: 00758850358), nazywanej w dalszej części Vimec.

Strona internetowa nie jest aktualizowana w sposób cykliczny ani regularny i dlatego też nie wymaga rejestracji jako produkt wydawniczy, w rozumieniu ustawy nr 47 z 1948 roku.

Akceptacja Warunków

Niniejsze Warunki Ogólne Usługi obejmują tryb i zasady regulujące korzystanie z usług oferowanych przez Vimec. Akceptując przedmiotowe warunki w trakcie procedury rejestracyjnej na Stronie internetowej oraz korzystając z niniejszej witryny, Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania ze Strony internetowej.

KONTYNUACJA KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ JEST JEDNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ JEJ WARUNKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Zmiana Warunków

Warunki usługi mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, zgodnie z niepodważalną decyzją właścicieli, jeżeli uznają oni, że wprowadzenie zmian jest konieczne ze względów prawnych lub technicznych.
Poza zwyczajowymi środkami naprawczymi przewidzianymi prawem z tytułu niewypełnienia zobowiązań umowy lub naruszenia obowiązujących norm, Vimec zastrzega sobie prawo do wysłania Użytkownikowi stosownych ostrzeżeń, zawieszenia dostępu do usług na czas określony lub nieokreślony, przerwania świadczenia wszystkich lub wybranych usług, w następujących przypadkach:

 1. naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych;
 2. brak możliwości zweryfikowania przez Stronę internetową autentyczności informacji podanych podczas rejestracji lub korzystania z usług;
 3. podjęcie działań mogących przynieść szkody finansowe lub skutkować konsekwencjami prawnymi dla Strony internetowej bądź innych Użytkowników;
 4. ze względów bezpieczeństwa lub celem uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do Strony internetowej;
 5. częściowe lub całkowite wygaśnięcie usług.

Korzystanie ze Strony internetowej

Użytkownik jednoznacznie wyraża zgodę i zapewnia, że będzie korzystać ze Strony internetowej i oferowanych usług w pełnym poszanowaniu ogólnych Warunków usługi oraz, że nie naruszy praw żadnego innego podmiotu, nie przyczyni się do niewypełnienia zobowiązań umownych bądź prawnych wobec osób trzecich ani nie naruszy obowiązujących przepisów prawa. Ponadto jednoznacznie wyraża zgodę na zwolnienie Vimec z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej względem jakiegokolwiek podmiotu, z tytułu korzystania ze Strony internetowej niezgodnie z przedmiotowymi Warunkami.

Zezwala się na używanie imion osób oraz nazw firm jak też wymyślonych pseudonimów (nickname) w trakcie rejestracji na stronie internetowej www.vimecpolska.pl, pod warunkiem, że Użytkownik uzyskał pozwolenie na stosowanie imienia lub domeny i używając ich nie narusza obowiązujących przepisów prawa w zakresie własności intelektualnej. Rejestrując się na Stronie internetowej Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Vimec z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej względem jakiegokolwiek podmiotu, z tytułu stosowania imion osób, nazw lub domen bądź znaków firmowych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownikowi zakazuje się bezwzględnie:

 • korzystać ze Strony internetowej w sposób mogący skutkować uszkodzeniem lub zawieszeniem usługi, przeciążeniem lub doprowadzeniem do awarii przedmiotowej Strony internetowej lub sieci, do której/których jest podłączony;
 • prowadzić jakiekolwiek działania mogące utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej osobom trzecim;
 • podejmować próby uzyskania dostępu, przy użyciu nielegalnych środków, do Strony internetowej bądź informacji i/lub danych odnoszących się do zarejestrowanych Użytkowników i/lub do komputerów i sieci podłączonych do przedmiotowej Strony internetowej.

Vimec zastrzega sobie prawo do usuwania, wedle własnej i niepodważalnej oceny, wszelkich wpisów o następującym charakterze:

 • treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, rasistowskich lub godzących w dobre imię;
 • treści propagujących nienawiść i przemoc;
 • treści działających na szkodę innych osób, instytucji lub religii;
 • treści naruszających prywatność osób trzecich;
 • treści szkodliwych dla osób nieletnich;
 • treści naruszających prawa w obrębie znaków handlowych, patentów i dóbr chronionych prawem autorskim (copyright);
 • treści zawierających dane osobowe osób trzecich;
 • treści promujących działalność handlową.

W przypadku terminowego lub bezterminowego zawieszenia dostępu, Użytkownik nie będzie mógł ponownie się zarejestrować przy użyciu tych samych danych, które będą powiązane z zawieszonym kontem.

Własność treści

Za wyjątkiem wskazanych przypadków, Strona internetowa, jej szata graficzna oraz wszelkie zapisy i obrazy, znaki towarowe, logo i pozostała zawartość Strony internetowej są własnością Vimec, a wszelkie prawa z nimi związane są zastrzeżone.

Vimec, vimecpolska.pl, logo i wszystkie inne znaki towarowe widniejące na Stronie internetowej są znakami zarejestrowanymi bądź stanowiącymi własność Vimec lub osób trzecich, które jednoznacznie zezwoliły na używanie tych znaków. Żaden z zapisów widniejących na Stronie internetowej nie może być uznany za formę niejawnej gwarancji ani też licencji czy prawa do wykorzystywania znaków towarowych bez uprzedniej, pisemnej zgody Vimec lub innego podmiotu będącego właścicielem danego znaku towarowego.
Powyższe prawa są objęte przepisami oraz traktatami międzynarodowymi obowiązującymi w obrębie ochrony własności intelektualnej i w związku z powyższym, wszelka formy odtwarzania lub redystrybucji, nawet częściowej, układu i szaty graficznej Strony internetowej, jak również treści w niej zawartych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Vimec, jest niedozwolona i podlega karze cywilnej oraz prawnej.

Treści jakiejkolwiek natury (teksty, obrazy, filmy, itd.) udostępnione oraz zamieszczone przez Użytkowników stanowią wyłączną własność Użytkowników i/lub osób trzecich, które udzieliły Użytkownikowi prawa do ich wykorzystania. Wysyłając ww. treści Użytkownik udziela Stronie internetowej zezwolenia na wykorzystywanie, publikowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie, wyświetlanie i publiczne udostępnianie przedmiotowych treści.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że przesyłanie treści i/lub ich wykorzystywanie przez Stronę internetową nie narusza żadnych praw w zakresie własności intelektualnej i/lub przemysłowej i/lub ochrony wizerunku i/lub prawa do prywatności i/lub prawa do zachowania tajemnicy osób trzecich. W szczególności, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że otrzymał wszelkie wymagane zezwolenia i zgody od ewentualnych, zainteresowanych osób trzecich, że wywiązał się z wymaganych prawem lub umową płatności względem osób trzecich, jak też że otrzymywanie i wykorzystywanie treści, zgodnie z Warunkami Ogólnymi, przez Stronę internetową nie narusza żadnych praw przysługujących osobom trzecim.

W związku z powyższym, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Vimec z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, uszczerbków, kosztów lub wydatków (łącznie z kosztami związanymi z pomocą prawną oraz z ewentualnymi nakazami sądowymi wydanymi wobec Strony internetowej) i obciążającymi spółkę w wyniku naruszenia przez Użytkownika praw i postanowień, określonych w niniejszym paragrafie.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Zgodnie z ograniczeniami prawnymi i bez uszczerbku dla praw konsumenta, Vimec nie udziela żadnej gwarancji co do zgodności treści publikowanych w jakimkolwiek celu na stronie internetowej, za wyjątkiem odrębnych ustaleń dotyczących usług płatnych.
Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani wyłączność podanych na stronie internetowej treści, w szczególności w odniesieniu do treści zamieszczonych osobiście przez Użytkowników.

Użytkownik korzysta ze Strony internetowej na własną odpowiedzialność, a Vimec, za wyjątkiem usług świadczonych odpłatnie, w odniesieniu tylko do celów przedmiotowej usługi, nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności tytułem umowy bądź z innego tytułu, za straty lub szkody wynikłe z korzystania ze Strony internetowej, łącznie, i bez żadnych ograniczeń, z wszelkimi szkodami (bezpośrednimi, pośrednimi lub wynikłymi) jak też wszelkimi stratami (w obrębie majątku, zysków, wartości firmy, danych, umów, inwestycji pieniężnych) oraz stratami lub szkodami wynikającymi z przerwania działalności w następstwie użytkowania bądź niemożliwości użytkowania Strony internetowej czy też skutków jej wykorzystywania.

Użytkownicy zagraniczni

Vimec nie gwarantuje, że poza granicami Włoch informacje przedstawione na Stronie internetowej są właściwe ani też, w szczególności, że treści są dostępne w tej samej formie zewnętrznej, w tym samym formacie i na tych samych warunkach. Użytkownik, mieszkający poza terenem Włoch, odwiedzający i wykorzystujący Stronę internetową, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów odnoszących się do przesyłania danych i treści w Państwie, w którym zamieszkuje, a w przypadku pobierania informacji i treści ze Strony internetowej, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w Państwie, w którym zamieszkuje.

Zagraniczne Strony internetowe

Strona internetowa zawiera linki oraz bannery do witryn osób trzecich, niepodlegających kontroli Vimec; spółka nie ponosi zatem odpowiedzialności za treści zamieszczane na tych stronach ani za oferowane na nich usługi. Strona internetowa udostępniając ww. linki oraz bannery, nie wyraża jednocześnie w żaden sposób akceptacji czy powiązania z linkowaną witryną. Linkowane witryny stanowią własność osób trzecich, które zarządzają nimi w sposób autonomiczny i dlatego też Vimec nie może zapewnić Użytkownikowi satysfakcji z tytułu ich produktów, usług lub warunków handlowych.

W związku z powyższym zaleca się, aby przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji z powyższymi podmiotami, Użytkownik dokonał koniecznej i należnej, w swej ocenie, weryfikacji. Za pośrednictwem zewnętrznych witryn przeprowadzany jest tzw. remarketing przy użyciu Google Analytics dla celów reklamowych, a zewnętrzni dostawcy wykorzystują zarówno własne jak i zewnętrzne ciasteczka – „cookies”, w celu przekazywania informacji, optymalizacji i publikacji powiadomień na podstawie poprzednich wizyt użytkowników na danej witrynie.

Polityka w obrębie „cookies”

Dla właściwego funkcjonowania niniejszej strony internetowej, niekiedy instalujemy na Państwa urządzeniu niewielkie pliki danych, nazywane „cookies” (ciasteczkami). To powszechna praktyka także wśród największych witryn.

Czym są pliki cookies (tzw. ciasteczka)?

„Cookies” to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe w trakcie ich przeglądania. Dzięki „cookies” strona internetowa zapamiętuje Państwa działania i preferencje (np.: login, język, rozmiar czcionki lub inne ustawienia wizualizacyjne), tak by użytkownik nie musiał ich ponownie wprowadzać przy kolejnej wizycie lub podczas przechodzenia z jednej witryny na drugą.

Rodzaj stosowanych plików „cookies” i sposób ich wykorzystania?

NazwaRodzajCel i opis cookies
Cookies JoomlaCookies funkcjonalneCelem tych ciasteczek jest tylko i wyłącznie rozpoznanie zalogowanych użytkowników, by móc im umożliwić korzystanie z magazynu także w obrębie zastrzeżonych obszarów.
Performance CookiesCookies funkcjonalneCiasteczka te służą do zapisania informacji na arkuszach stylów inline, umożliwiając szybsze korzystanie z witryny podczas następnych wizyt użytkownika oraz szybsze i tańsze surfowanie po sieci.
Google AnalyticsCookies zewnętrzne

Vimec korzysta z tego rodzaju usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc., w celu uzyskania dodatkowych, zbiorczych informacji statystycznych, umożliwiających ocenę wykorzystywania witryny oraz działań użytkowników. Google zapisuje w pamięci informacje zebrane przez pliki „cookies” na serwerach, które mogą się znajdować nawet w Stanach Zjednoczonych. Google zastrzega sobie prawo do przekazywania zebranych, za pomocą swych ciasteczek, informacji osobom trzecim w przypadkach wymaganych prawem lub osobom trzecim dokonującym przetwarzania danych na swą rzecz. Google nie wiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi zebranymi przez Google, celem uzyskania bardziej szczegółowego profilu użytkownika. Dodatkowe informacje na temat zarządzania polityką prywatności i/lub trybu odmowy bądź usunięcia tego rodzaju ciasteczka są dostępne pod adresem URL: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html.
Użytkownik może wyłączyć wybrane działania Google Analytics, instalując na swej przeglądarce dodatek opt-out dostarczony przez Google. Informacje na temat sposobu dezaktywacji opcji gromadzenia danych przez Google Analytics, są dostępne pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Treści osadzoneCookies zewnętrzne

Vimec wykorzystuje niekiedy i w sposób nieregularny filmy zmieszczone na Youtube oraz Vimeo, wpisy na portalach społecznościowych Twitter, Facebook, Google+ i generalnie, w zależności od potrzeb, osadzone treści z innych platform. Jako że Vimec nie może kontrolować „cookies” zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, zaleca się uzyskanie informacji bezpośrednio od ww. podmiotów, celem zwiększenia kontroli nad tymi ciasteczkami. Poniżej zamieszczono przydatne linki odnoszące się do polityki zarządzania ciasteczkami przez ww. osoby trzecie:

DoubleClickCookies zewnętrzneW celu wyświetlania bannerów obecnych wewnątrz stron, Vimec opiera się na ofercie zewnętrznego dostawcy – DoubleClick. Korzysta z tych usług w sposób podstawowy i bez prowadzenia jakiejkolwiek analizy zachowania. Dodatkowe informacje na temat przedmiotowych „cookies” można uzyskać pod linkiem http://www.google.com/policies/technologies/ads/.
Goole FontsCookies zewnętrzneW obrębie niektórych części witryny Vimec wykorzystuje zestawy czcionek oferowane w ramach usług przez Google Fonts. Dodatkowe informacje na temat przedmiotowych „cookies” można uzyskać pod linkiem https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Facebook Remarketing (Facebook Inc.)Cookies zewnętrzneVimec wykorzystuje, w sposób nieregularny i na wybranych stronach, Facebook Remarketing dla celów realizacji kampanii reklamowych. Facebook Remarketing jest usługą oferowaną w zakresie Remarketingu oraz Behavioral Targeting przez Facebook, Inc., która wiąże działania w niniejszej przestrzeni online z systemem reklamowym Facebook. Aby wybrać opcję Opt Out, należy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/ – Informacje nt. polityki dostępne na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/

W jaki sposób można kontrolować pliki „cookies”?

Możecie Państwo kontrolować i/lub weryfikować pliki „cookies” w wybrany przez siebie sposób; dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie aboutcookies.org. Możecie Państwo usunąć zainstalowane wcześniej na komputerze ciasteczka i wprowadzić ustawienia większości przeglądarek tak by, zablokować ich instalację. Po wybraniu tej opcji, konieczne będzie jednak ręczne modyfikowanie niektórych preferencji przy każdej kolejnej wizycie na stronie internetowej, a niektóre usługi lub określone funkcje mogą się okazać niedostępne.

[uael-template id="8743"]